Välitön vaikutus

Hyve-etiikka1 ei olennaisella tavalla selitä miksi sisäinen on tärkeää: sisäinen välittyy. Sisäinen voi kyllä kätkeytyä, mutta kätkeytyessään se sijoittaa itsensä avaralle, kaikkialle.

Hyve-etiikka menee myös harhaan selittäessään yksilön erillisenä. Se perustuu yksilöön, minuuden yhtenäisyyteen, mutta yhtenäisyyden se saavuttaa vain tekemällä väkivaltaa ympäristösuhteessaan2.

Hyve-etiikka ottaa yhdeksi lähtökohdakseen (kognitiivisen) intentionaalisuuden, merkitysten suuntautuneisuuden. Se kuitenkin unohtaa suuntautuneisuuden toisen suunnan: kohteena olemisen3. Kehon tuntemukset eivät ole merkityksettömiä4. Kehon tuntemukset kuitenkin ovat itsessään merkki, ne ovat ilmaus kiinnittyneisyydestä - osa itse kiinnittyneisyyttä. Havainto omasta tuntemuksesta ei ole vain itsehavaintoa, se on havaintoa suhteesta maailmaan. Havainto itsessään olisi pelkkää kiinnittyneisyyden välittyneisyyttä, mutta havaintoon liittyy kiinteästi välitön vaikutus5.

"Alitajunta" ei ole myyttinen (symbolinen ja staattinen)6. "Eläimen vaisto" on reaalinen ja kommunikatiivinen, keskusteleva. Itse havainto on kommunikaatiota.

--

1 Viittaan Robertsiin ja Furtakiin.

2 Ks. Sielu ja eläimet.

3 Fenomenologit (tai feministit) ovat ehkä kiinnittäneet huomiota toiminnan kohteena olemisen ilmiöön yleensä, mutta kun yritän etsiä, en löydä sitä - tämä on tavallaan kuvaavaa. En siis lisää toistaiseksi viitettä. [lisätty 2018-05-26]

4 Ruumiillisuus jää sekä Robertsilla että Furtakilla ohueksi. Molemmat vähentävät Brentanoa seuraten fyysiset (fysiologiset) tuntemukset merkityksettömyyteen (Furtak 2005, 4, 144v3, 144v6; Roberts 2003, 61). Vrt. myös Parviainen (2006, 75) joka näkee erilaisilla kehon tuntemuksilla kinesteettisen, esteettisen, mutta ei vielä suoraa eettistä merkitystä.

5 Fenomenologitkin näyttävät venkoilevan tämän ilmiön kanssa. En ole varma roikkuvatko he enemmän tieteessä vai koirissaan. Heidän ajattelunsa on abstraktiossaan sovittumista liian myöhään. [lisätty 2018-05-31]

6 Valitettavasti en ole tutustunut Jungiin kunnolla tehdäkseni eksplisiittistä rinnastusta puolesta tai vastaan.

--

Furtak, Rick Anthony 2005: Wisdom in Love: Kierkegaard and the Ancient Quest for Emotional Integrity. University of Notre Dame Press, Notre Dame.

Parviainen, Jaana 2006: Meduusan liike - Mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Gaudeamus, Helsinki.

Roberts, Robert C. 2003: Emotions: An Essay in Aid of Moral Psychology. Cambridge University Press, Cambridge.

Luokka: »
Luotu 2015-05-02 20:37 | Muokattu 2018-05-31 09:55
http://raulihaverinen.fi/?id=76